Trygghetsenkät ht-21

Skolans elever har tyckt till om trygghet, trivsel och arbetsro!

Bakgrund

Vi genomförde under v 49 och 50 2021 en enkät för att få veta hur skolans elever upplever skolmiljön. Enkäten bestod av 13 frågor med fasta svarsalternativ och det gavs möjlighet att utveckla vissa svar, via några öppna frågor. Eleverna i åk f-1 fick stöd av en vuxen vid genomförandet och besvarade därmed inte enkäten anonymt, vilket övriga elever gjorde. 

I början av höstterminen gjordes en mindre enkät, för att mäta hur våra elever trivdes hos oss när vi startade friskolan. Vi ville se om det värdegrundstema och annat trygghetsskapande arbete vi gjort under hösten har påverkat ,så att möjligen fler elever nu var än mer positiva till sin skolmiljö, jämfört med i början av terminen. ( Vi ska också göra enkäten varje termin, för att bevaka så vi hela tiden är på rätt väg med att bygga en för alla elever trygg och trivsam skolmiljö med god studiero.)

Tilläggas kan också att vårt fritidshem genomfört en liknande enkät med fokus på trygghet och trivsel, vars resultat presenteras för fritidshemmets barn och vårdnadshavare. Resultatet i denna enkät motsvarade resultaten här.

Resultat

Hela 41 av skolans 44 elever besvarade enkäten. Samtliga har svarat att de känner sig trygga på skolan. 38 elever är också helt nöjda med sin skolsituation. Samtliga har svarat att de har någon vuxen att vända sig till om något tråkigt händer eller de mår dåligt. Det finns 4 elever som anger att någon varit dum mot dem någon gång under terminen och 5 elever som sett elev vara dum mot annan elev under terminen.

11 elever har angett att de känner sig ensamma ibland, vilket är fem färre än vid föregående mätning. Att antalet har minskat är positivt och kan vara kopplat till vårt värdegrundsarbete men kan också ha andra orsaker.

15 elever är inte helt nöjda med arbetsron.

Vi fortsätter nu vårt ständiga arbete med att alla ska känna sig inkluderade hela tiden. Frågan om arbetsro har vi haft i fokus från läsårets första dag. Vi vuxna upplever att vi tillsammans med eleverna har mycket av arbetsro. Vi förstår nu att det inte upplevs på samma sätt av alla våra elever och får därmed ha ett fortsatt fokus på just detta.

Vi är mycket tacksamma och glada över att våra elever känner så stor trygghet och trivs så bra på vår skola! När vi nu fått “svart på vitt” på det vi också upplever, så ger det oss stöd att fortsätta utveckla vårt arbete, på den redan inslagna vägen, med tematiskt lärande och åldersblandad undervisning som viktiga inslag.

Har du frågor om enkäten så är du välkommen att höra av dig! Mvh Susanne J, skolkurator

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *