Välkomna åter till en ny termin.

I morgon drar skolan igång igen och vi hälsar alla elever välkomna åter efter jullovet. Extra roligt är att vi även hälsar två nya elever välkomna till skolan. Under jullovet har vår rektor Micke gjort sin sitta dag och ny efterträdare kommer till 1/2 i form av Karin Ekman. Vi önskar Micke lycka till på sina nya äventyr i Falköping.

Våra elever fortsätter att skatta skolan högt när det gäller trygghet, trivsel och arbetsro!

Höstterminens enkät om trygghet, trivsel och arbetsro, som besvarades av skolans samtliga 52 elever under v 43, visade åter att vår skola i hög grad ger eleverna mycket goda förutsättningar för lärande och social utveckling.

Samtliga elever har i enkäten angett att de trivs mycket bra eller bra, att de känner sig trygga i skolan (och till och från den), att man har det bra tillsammans med sina klasskamrater och de andra eleverna och att man har vuxen på skolan att vända sig till vid behov av stöd och hjälp.

Tre elever var missnöjda med arbetsron. Drygt var femte elev angav att man känt sig rädd ibland under den senaste terminen. Rädslan kom då t ex av att man var ensam kvar i omklädningsrum eller då man som yngre elev mött äldre elever, t ex i matsalen. Var tredje elev uppgav att man känt sig ensam på skolan. Det angavs att det är på raster denna känsla kan uppstå. 23% uppgav att någon varit dum mot dem och hälften av eleverna hade uppfattat hur någon var dum mot någon annan på skolan. Det som beskrevs kring att inte vara snälla mot varandra är framförallt knuffar och att inte få vara med i lek.

Att konflikt uppstår elever emellan är en naturlig del av en skolas vardag. Vid genomgång av enkätsvaren framkom inte uppgifter som tydde på att elev varit utsatt för kränkande behandling. Vi arbetar på skolan med en tydlig konfliktlösningsmodell, som vi enträget fortsätter att använda. 

Vi ska ha arrangerade rastaktiviteter några gånger/vecka fr om vårterminen -23, för att på så sätt minska risk för att bli ensam på rast. 

Via enkäten har vi fått syn på att det finns situationer under skoldagen där det är lättare att känna sig rädd, vilket vi nu tack vare den kan förebygga och arbeta än mer på att eleverna känner varandra väl över årskurserna, för att på så sätt trygga skolans yngre elever.

Sammantaget har vi mycket goda förutsättningar att tillsammans med våra elever bygga en trygg, trivsam och inspirerande verksamhet våren 2023!

Hälsningar Susanne J, skolkurator

Uppdatering

Vad har hänt sedan sist vi skrev. Jo en hel del faktiskt. Våra femte klassare gick faktiskt och van vi i femman för Skaraborgs regionen 🥳🥳🥳🥳

Vi har även anställt två förskollärare som kommer börja efter sommarledigheten v32. Det innebär att det nu finns en anställd förskollärare per avdelning.

Vi finns nu även på facebook och instagram sök Åsle Förskola och Friskola. Följ oss gärna där för uppdatering ur vår vardag.

VI I FEMMAN !!!

I årets upplaga av vi i femman deltog 1966 st skolor i första utmaningen. Nu har 200 st gått vidare. Åtta klasser i varje P4-område har gått vidare och får tävla mot varandra i radio.

En utav de åtta klasserna i P4 Skaraborgs området är Åsle friskola klass 5 . Vi kan höra dem i radio den 24 mars. Vi är så stolta över dem. Stort lycka till.

Trygghetsenkät ht-21

Skolans elever har tyckt till om trygghet, trivsel och arbetsro!

Bakgrund

Vi genomförde under v 49 och 50 2021 en enkät för att få veta hur skolans elever upplever skolmiljön. Enkäten bestod av 13 frågor med fasta svarsalternativ och det gavs möjlighet att utveckla vissa svar, via några öppna frågor. Eleverna i åk f-1 fick stöd av en vuxen vid genomförandet och besvarade därmed inte enkäten anonymt, vilket övriga elever gjorde. 

I början av höstterminen gjordes en mindre enkät, för att mäta hur våra elever trivdes hos oss när vi startade friskolan. Vi ville se om det värdegrundstema och annat trygghetsskapande arbete vi gjort under hösten har påverkat ,så att möjligen fler elever nu var än mer positiva till sin skolmiljö, jämfört med i början av terminen. ( Vi ska också göra enkäten varje termin, för att bevaka så vi hela tiden är på rätt väg med att bygga en för alla elever trygg och trivsam skolmiljö med god studiero.)

Tilläggas kan också att vårt fritidshem genomfört en liknande enkät med fokus på trygghet och trivsel, vars resultat presenteras för fritidshemmets barn och vårdnadshavare. Resultatet i denna enkät motsvarade resultaten här.

Resultat

Hela 41 av skolans 44 elever besvarade enkäten. Samtliga har svarat att de känner sig trygga på skolan. 38 elever är också helt nöjda med sin skolsituation. Samtliga har svarat att de har någon vuxen att vända sig till om något tråkigt händer eller de mår dåligt. Det finns 4 elever som anger att någon varit dum mot dem någon gång under terminen och 5 elever som sett elev vara dum mot annan elev under terminen.

11 elever har angett att de känner sig ensamma ibland, vilket är fem färre än vid föregående mätning. Att antalet har minskat är positivt och kan vara kopplat till vårt värdegrundsarbete men kan också ha andra orsaker.

15 elever är inte helt nöjda med arbetsron.

Vi fortsätter nu vårt ständiga arbete med att alla ska känna sig inkluderade hela tiden. Frågan om arbetsro har vi haft i fokus från läsårets första dag. Vi vuxna upplever att vi tillsammans med eleverna har mycket av arbetsro. Vi förstår nu att det inte upplevs på samma sätt av alla våra elever och får därmed ha ett fortsatt fokus på just detta.

Vi är mycket tacksamma och glada över att våra elever känner så stor trygghet och trivs så bra på vår skola! När vi nu fått “svart på vitt” på det vi också upplever, så ger det oss stöd att fortsätta utveckla vårt arbete, på den redan inslagna vägen, med tematiskt lärande och åldersblandad undervisning som viktiga inslag.

Har du frågor om enkäten så är du välkommen att höra av dig! Mvh Susanne J, skolkurator

Varmt Välkomna

I morgon möter detta glada gäng (trotts regn) barnen på Åsle Friskola och Förskola.

I dag har verksamheterna på Åsle Friskola hålt stängt då detta gänget har haft planeringsdag. Under planeringsdagen har bla nästan all personal på enheten träffats och bekantat sig med varandra. Men främst gjort sig redo för att i morgon kunna ta emot alla härliga ungar, stora som små. Vi vill hälsa all ny personal hjärtligt välkomna till oss i Åsle men också våra andra kollegor välkomna tillbaka från välförtjänst semester.

Vi i styrelsen kan knappt tro att det är sant. Vi får liksom nypa oss lite i armen 😃 Dagen som vi strävat efter i många år är nu äntligen här. Dagen då alla verksamheter inom enheterna bedrivs av Åsle Friskola 🥳🥳🥳

Fritids info

Jag har fått en del frågor efter det att kommunen i går skickade ut ett mail till alla vårdnadshavare som har barn på fritid i dag. Det enda ni behöver göra är att svara på kommunens mail ni behöver inte aktivt säga upp eran plats via kommunen utan det sker automatiskt. Om ni svarar att ni vill bli överflyttade får vi veta det och ni skrivs in.

Det gick även i början på maj ut en lapp till alla elever på skolan med ansökan till fritids. Ni som svarat ja där kommer inom kort kunna lägga in fritids schema via tempus. Skulle det vara så att någon inte svart på lappen men ändå önskar fritids och löser vi självklart det men det blir förts när rektor Micke är åter från sin semester. Kan vara så att man får lämna in pappers schema förde första veckorna.

Ingen kommer bli utan fritids det lovar vi =) Har ni fler frågor är det bara att höra av sig.

Sommar info

Förskolan har nu varit igång drygt 6 månader. Vi eller kanske rättare sagt personalen har fortsatt fått fina vitsord från föräldrar och anhöriga, vilket glädjer oss i styrelsen oerhört mycket. Arbetet flyter på bra och personalen kommer med nya och kreativa lösningar på frågor som uppstår.

Något som vi är lite extra glad över är att det fyller på med barn på förskola, så pass att vi till hösten kommer öppna en ny avdelning, med namnet Mellatån. Och som man kanske kan förstå på namnet kommer denna avdelningen var för våra mellan barn och komplettera våra andra två avdelningar Lilltån och Stortån. Detta innebär också att vi kan utöka personalstyrkan på förskolan med en personal =) 

Vi i styrelsen  tillsammans med rektor Micke har under våren på allvar gått in i arbetet med att få igång skolverksamhet, som startar i augusti. Det har anställs lärare, fritidspersonal lokalvårdare, kock till köket och ett elevhälsoteam. Några namn känner barnen igen från hur skolan ser ut nu men också många ny namn har tillkommit. Vi är lite extra stolta över att samtliga av den personal som har anställts till skolan faktiskt har en lärarutbildning. 

Det som nu ligger närmast i tid är att skolinspektionen skall avsluta sin etableringskontroll och ge oss en sista tummen upp för att köra igång. Under etableringskontrollen kontrolleras bland annat vi i styrelsen igen, att vi anställt lämplig personal, att lokalerna är ändamålsenliga och att det en elevhälsa fin. 

Under sommaren kommer vi precis som förra sommaren samla in och ta emot saker som främst kan komma väl till pass inom skolan och fritids. Lägger en lista längst ner i detta inlägg. 

Nytt för i år är även att styrelsen valt att ta bort årsavgiften för de som är medlemmar den ekonomiska föreningen. Vi har istället upprättat ett Donationskonto, bankgiro 599-5063, för ökad trivsel och gemenskap.  Till detta konto kan man skänka pengar om man så önskar både stora och små summor. Viktigt är dock att märka insättningen med “Donation”. Pengarna som kommer in kommer ex gå till specifika inköp, både till stort och smått men också till gemensam temadagar eller framtida lägerskolor. Pengarna kommer användas inom skolans alla verksamheter och kommer redovisas på årsmötet vart år. OBS! man behöver inte vara medlem i föreningen för att skänka en donation.

Har ni några funderingar är det bara att höra av sig till oss på mail eller telefon, nummer finns på hemsidan www.aslefriskola.se

Tack alla för det stöd ni visar, nu längtar vi till hösten då vi äntligen får sjösätter hela vårt projekt som vi jobbar med sedan 2017. Men först skall vi försöka njuta av sommaren, köpa glass på tån och äta jordgubbar till man får ont i magen =) 

Glad sommar önskar Styrelsen.

—————————————————————— 

Är man villig att skänka saker till oss hör gärna av er. Samordnare för saker som bortskänkes är Karin Palmén. Skulle ni ha problem att köra saker så försöker vi ordna med transport, det är bara att höra av sig. Vi tar emot det mesta, men nedan kan ni se en lista på saker som vi önskar lite extra. Alla saker som tas emot kommer gås över och rengöras innan de kommer ut i verksamheten.

Telefon: Karin Palmén 0703701523 

Mail: info@aslefriskola.se

Ex på saker vi söker:

 • Utomhusleksaker, för alla årstider, för barn 6–13 år 
 • Utomhusleksaker för barn 6–13 år
 • Cyklar
 • Längdskidor
 • Skridskor
 • Pulkor
 • Hjälmar i alla former
 • Spel
 • Bra fungerande instrument till musiken
 • Verktyg och material som kan användas i träslöjden
 • Material och utrustning till syslöjden 

Önskelista förskolan:

 • 2 låga bord till ateljén, får att såga av högre bord. Ung mått 60cm * 100 cm
 • låga barnstolar
 • Låga hyllor/möbler.
 • Kompisgunga
 • Stoppskyltar till cykelbanan.
 • Mer prinsessklänningar
 • Prinsesskronor
 • Armeringsjärn att hänga upp saker i.
 • 2 st barngrindar
 • Stor utomhus traktor