Våra elever fortsätter att skatta skolan högt när det gäller trygghet, trivsel och arbetsro!

Höstterminens enkät om trygghet, trivsel och arbetsro, som besvarades av skolans samtliga 52 elever under v 43, visade åter att vår skola i hög grad ger eleverna mycket goda förutsättningar för lärande och social utveckling.

Samtliga elever har i enkäten angett att de trivs mycket bra eller bra, att de känner sig trygga i skolan (och till och från den), att man har det bra tillsammans med sina klasskamrater och de andra eleverna och att man har vuxen på skolan att vända sig till vid behov av stöd och hjälp.

Tre elever var missnöjda med arbetsron. Drygt var femte elev angav att man känt sig rädd ibland under den senaste terminen. Rädslan kom då t ex av att man var ensam kvar i omklädningsrum eller då man som yngre elev mött äldre elever, t ex i matsalen. Var tredje elev uppgav att man känt sig ensam på skolan. Det angavs att det är på raster denna känsla kan uppstå. 23% uppgav att någon varit dum mot dem och hälften av eleverna hade uppfattat hur någon var dum mot någon annan på skolan. Det som beskrevs kring att inte vara snälla mot varandra är framförallt knuffar och att inte få vara med i lek.

Att konflikt uppstår elever emellan är en naturlig del av en skolas vardag. Vid genomgång av enkätsvaren framkom inte uppgifter som tydde på att elev varit utsatt för kränkande behandling. Vi arbetar på skolan med en tydlig konfliktlösningsmodell, som vi enträget fortsätter att använda. 

Vi ska ha arrangerade rastaktiviteter några gånger/vecka fr om vårterminen -23, för att på så sätt minska risk för att bli ensam på rast. 

Via enkäten har vi fått syn på att det finns situationer under skoldagen där det är lättare att känna sig rädd, vilket vi nu tack vare den kan förebygga och arbeta än mer på att eleverna känner varandra väl över årskurserna, för att på så sätt trygga skolans yngre elever.

Sammantaget har vi mycket goda förutsättningar att tillsammans med våra elever bygga en trygg, trivsam och inspirerande verksamhet våren 2023!

Hälsningar Susanne J, skolkurator

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *